Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

E1. Sarıosmanoğlu N., Oto Ö., Hazan E., Uğurlu B., Açıkel Ü., Kazaz H., Berber B., Saydam N., Dereli N. Heparin kaplı ve kaplı olmayan kardiyopulmoner bypass sistemlerinin komplemen aktivasyonu yönünden karşılaştırılması. XII Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 16 – 20 Ekim ; Antalya: 1996.

E2. Oto Ö., Açıkel Ü., Hazan E., Silistreli E., Çatalyürek H., Sarıosmanoğlu N., Kazaz H. Çocukta kalp akciğer transplantasyonu sonrasında karşılaştığımız siklosporin doz düzey ayarlama güçlükleri. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20 – 24 Ekim ; Antalya: 1998.

E3. Oto Ö., Açıkel Ü., Hazan E., Çatalyürek H., Sarıosmanoğlu N., Silistreli E., Maltepe F., Hepağuşlar H., Akçoral A., Kargı A., Metin K., Karabay Ö., Ertürk M., Okutan H, Turan A., Narin C., Örer A., Özelsancak N., Kazaz H. Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu: Olgu sunumu: 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20 – 24 Ekim ; Antalya: 1998.

E4. Oto Ö., Açıkel Ü., Karabay Ö., Kazaz H., Hazan E., Silistreli E., Çatalyürek H., Çamsarı T., Güneri S. Kronik renal diyaliz uygulamalanan hastalarda açık kalp cerrahisi. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20 – 24 Ekim ; Antalya: 1998.

E5. Oto Ö., Uğurlu B., Kazaz H., Ünal N., Salyam G., Akçoral A. Postoperatif supraventriküler taşikardilerin tedavisinde intravenöz amiodarone infüzyon tedavisini. II. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, 6 – 9 Ekim ; Pamukkale: 1999.

E6. Oto Ö., Narin C., Açıkel Ü., Kazaz H., Hazan E., Uğurlu B., Sarıosmanoğlu N., Çatalyürek H., Silistreli E., Metin K. Pediatrik açık kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9 – 12 Ekim ; İzmir: 1999.

E7. Uğurlu B., Oto Ö., Kazaz H., Açıkel Ü., Hazan E. Koroner bypass cerrahisi sonrası atriyal fibrilasyon tedavisinde amiodarone ile propofenonunun karşılaştırılnası. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9 – 12 Ekim ; İzmir: 1999.

E8. Oto Ö., Aydereli N., Kazaz H., Özmen Ö. Vakum destekli venöz dönüş tekniğinin koroner arter bypass ve aortik kapak replasmanı olgularında kullanımı. VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 21 – 25 Ekim ; Antalya: 2000.

E9. Uğurlu B., Aydereli N., Özmen Ö., Kazaz H., Hazan E. Kardiyopulmoner bypass sırasında laktat seviyeleri üzerine etki eden faktörler. VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 21 – 25 Ekim ; Antalya: 2000.

E10. Kazaz H., Oto Ö., Sarıosmanoğlu N., Uğurlu B., Hazan E., Açıkel Ü. Vakum destekli tek venöz kanül ile kardiyopulmoner bypass’ın koroner arter bypass cerrahisi sonrası atriyal fibrilasyon gelişimi üzerine etkisi. VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 21 – 25 Ekim ; Antalya: 2000.

E11. Uğurlu B., Oto Ö., Kazaz H., Açıkel., Hazan E. Koroner arter bypass cerrahisi sonrası görülen atriyal fibrilasyonun tedavisinde amiodarone infüzyonu ile erken kardiyoversiyonun karşılaştırılması. VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 21 – 25 Ekim ; Antalya: 2000.

E12. Aydereli N., Oto Ö., Özmen Ö., Kazaz H. Konjenital kalp anomalili neonatal pediatrik hastalarda Ekstrakorporeal dolaşım sırasında 230 olguda ultrafiltrasyon uygulamamızın gözden geçirilmesi. VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 21 – 25 Ekim ; Antalya: 2000.

E13. Kayıran C., Celkan A., Kazaz H., Hayta., Üstünsoy H., Bayar E. KBY nedeni ile diyaliz amaçlı arteriyovenöz fistüllerde açık kalımı etkileyen faktörler. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19 – 23 Nisan ; Antalya: 2002.

E14. Celkan A., Üstünsoy H., Kazaz H., Kayıran C., Hayta., Bayar E. Periferik arterlerin pseudoanevrizmalarının etiyolojik sınıflaması, klinik ve cerrahi yaklaşım (24 Olgu). XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19 – 23 Nisan ; Antalya: 2002.

E15. Kazaz H., Celkan A., Üstünsoy H, Kayıran C., Hayta R., Bayar E. Vena cava filtreleri ve 11 olguluk tecrübemiz. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19 – 23 Nisan ; Antalya: 2002.

E16. Kazaz H., Karakurum G., Celkan A., Üstünsoy H., Güleç A. Periferik damar yaralanmaları ve eşlik eden organ yaralanmalarına klinik yaklaşım. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19 – 23 Nisan ; Antalya: 2002.

E17. Üstünsoy H., Kazaz H., Celkan A., Kayıran C., Hayta R. Karotis cerrahisindeki birikimlerimiz. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19 – 23 Nisan ; Antalya: 2002.

E18. Üstünsoy H., Kazaz H., Celkan A., Kayıran C., Hayta R., Bayar E. Off pump koroner arter bypas cerrahisinde monitörizasyon. VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 23 – 27 Ekim ; Antalya: 2002.

E19. Üstünsoy H., Celkan A., Kazaz H., KayıranC., Hayta R., Bayar E. Mitral Kapak hastalığına bağlı gelişen dev sol atriyumlu hastalarda cerrahi yaklaşım. VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 23 – 27 Ekim ; Antalya: 2002.

E20. Kazaz H., Üstünsoy H., Celkan A., Kayıran C., Hayta R., Bayar E. Bir yıllık Stanford Tip A aort diseksiyonu olgularımız. VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 23 – 27 Ekim ; Antalya: 2002.

E21. Celkan A., Üstünsoy H., Kazaz H., Dağlar B., Hayta R., Kayıran C., Bayar E. Sol kalp kapak hastalıklarına bağlı gelişen fonksiyonel triküspit yetersizliğinde triküspit kapak cerrahisi. VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 23 – 27 Ekim ; Antalya: 2002.

E22. Üstünsoy H., Kazaz H., Celkan A., Kayıran C., Hayta R., Bayar E. Off-pump CABG’de derin perikard sütür tekniği ile starfish pozisyon verici sistemin hemodinamik açıdan karşılaştırılması. VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 23 – 27 Ekim ; Antalya: 2002.

E23. Üstünsoy H., Kazaz H., Celkan A., Sivrikoz C., Dağlar B., Kayıran C., Hayta R., Bayar E. Off-pump CABG ile erken dönem sonuçlarımız ve klinik tecrübemiz. VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 23 – 27 Ekim ; Antalya: 2002.

E24. Üstünsoy H., Celkan A., Kazaz H., Sivrikoz MC., Kılınç M. Pirülan perikarditli hastalarda intraperikardial fibrinolitik tedavi. VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 23 – 27 Ekim ; Antalya: 2002.

E25. Celkan MA, Kazaz H, Dağlar B, Üstünsoy H, Atik C. Sol ventrikül anevrizmalarında endovasküler perikardiyal patch (endoanevrizmorafi) yöntemi ve klinik sonuçlarımız. VIII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Eylül ; Kapadokya: 2004. TKDC Dergisi; Vol 12; Suppl 1;2004: S35.

E26. Celkan MA, Dağlar B, Kazaz H, Bayar E, Çelik A. Öncelikli koroner arter cerrahisi uygulanan anstable anginalı hastalarda Glukoz-İnsulin-Potasyum (GIK) solüsyonu kullanımı. VIII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Eylül ; Kapadokya: 2004. TKDC Dergisi; Vol 12; Suppl 1;2004: S39.

E27. Kazaz H, Celkan MA, Üstünsoy H, Dağlar B. Serum irrigasyonlu radyofrekans ablasyon uygulanan hastaların tedavi başarısını etkileyen faktörler (50 Olgu). VIII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Eylül ; Kapadokya: 2004. TKDC Dergisi; Vol 12; Suppl 1;2004: S50.

E28. Kazaz H, Celkan MA, Üstünsoy H, Dağlar B, Atik C. Atriyal fibrilasyonlu romatizmal kapak hastalarında Serum irrigasyonlu radyofrekans ablasyon ile modifiye maze uygulamalarımızın birinci yıl erken dönem sonuçları (50 Olgu). VIII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Eylül ; Kapadokya: 2004. TKDC Dergisi; Vol 12; Suppl 1;2004: S51.

E29. Kazaz H, Celkan MA, Üstünsoy H, Dağlar B, Kayıran C. Koroner arter bypas cerrahisi sonrası antiplatelet tedavi olarak asetil salisilik asit (ASA) ile ASA + Clopidogrelin kombinasyonunun karşılaştırılması. VIII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Eylül ; Kapadokya: 2004. TKDC Dergisi; Vol 12; Suppl 1;2004: S86.

E30. Celkan MA, Kazaz H, Üstünsoy H, Dağlar B, Koçoğlu H, Kayıran C. Off-pump koroner arter bypas cerrahisi uygulanan hastalarda “fast track” protokolüVIII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Eylül ; Kapadokya: 2004. TKDC Dergisi; Vol 12; Suppl 1;2004: S78.

E31. Kazaz H, Celkan MA, Üstünsoy H, Dağlar B. Periferik damar yaralanmalarının cerrahi tedavi yaklaşımları ve bir yıllık Doppler Ultrasonografik izlem sonuçları. VIII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Eylül ; Kapadokya: 2004. TKDC Dergisi; Vol 12; Suppl 1;2004: S86.

E32. Dağlar B, Celkan MA, Kazaz H, Başpınar O. Sağ ventrikül çıkım yolu genişletmesinde perikardiyal monoküspid kapak yöntemi: Cerrahi teknik ve erken dönem sonuçlarımız. IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, 6-9 Ekim ; Kayseri: 2004.

E33. Başpınar O, Kazaz H, Kervancıoğlu S, Davutoğlu V, Dağlar B. Nadir bir konjenital kalp hastalığı: Çift odacıklı sağ ventrikül. IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, 6-9 Ekim ; Kayseri: 2004.

E34. Başpınar O, Celkan MA, Kazaz H, Yılmaz K, Kervancıoğlu S. Prenatal tanısı konulan bir rabdomyosarkom vakası. IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, 6-9 Ekim ; Kayseri: 2004.
E35. Kazaz H, Celkan MA, Başpınar O, Dağlar B, Kılınç M, Kayıran C. Holt Oram Sendromlu olgumuz ve ailesel pedigri değerlendirilmesi. IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, 6-9 Ekim ; Kayseri: 2004.

E36. Kazaz H, Celkan MA, Başpınar O, Dağlar B, Kılınç M, Kayıran C. Basit çocuk oyun travmasından atriyal rüptür ve pseudoanevrizma ön tanısı konulan komplike sternal fraktür ve apse: Bir olgu sunumu. IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, 6-9 Ekim ; Kayseri: 2004.

E37. Başpınar O, Kazaz H, Celkan MA, Dağlar B, Üstünsoy H, Kılınç M, Coşkun Y. Yeni kurulan pediatrik angiografi ünitemizin bir yıllık faaliyeti. IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, 6-9 Ekim ; Kayseri: 2004.

E38. Kazaz H, Celkan MA, Ustunsoy H, Dağlar B, Kayıran C, Bayar E. Periferik arterlerin pseudoanevrizmalarının etiyolojik sınıflaması,klinik ve cerrahi yaklaşım (104 Olgu). XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 18-22 Mayıs ; Antalya: 2005.

E39. Kazaz H, Celkan MA, Ustunsoy H, Dağlar B, Kayıran C, Bayar E. Visseral arter anevrizmaları ve cerrahi yaklaşım: 3 Olgu sunumu. XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 18-22 Mayıs ; Antalya: 2005.

E40. Üstünsoy H, Kazaz H, Celkan MA, Deniz H, Bakır K. Radial arterler üzerine iloprost ile diltiazemin vazodilatatör etkilerinin akım ve patolojik olarak randomize karşılaştırılması. I. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 29 Eylül – 2 Ekim ; Bodrum: 2005. The Heart Surgery Forum V8;Suppl 1;2005: S11.

E41. Kazaz H, Üstünsoy H, Celkan MA, Kayıran C, Bayar E. 136 hastalık off-pump koroner arter bypass cerrahisinin orta dönem sonuçları. Anjiografik kotrol çalışması. I. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 29 Eylül – 2 Ekim ; Bodrum: 2005. The Heart Surgery Forum V8;Suppl 1;2005: S11.

E42. Şirikçi A, Kervancıoğlu S, Kazaz H, Üstünsoy H, Ceran F. Kontrlat taraf carotid arteri total oklude olan olgularda carotid arter endovasküler stent kullanımı: İyi ve efektif bir alternatif tedavi. I. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 29 Eylül – 2 Ekim ; Bodrum: 2005. The Heart Surgery Forum V8;Suppl 1;2005: S18.

E43. Kervancıoğlu S, Kazaz H, Şirikçi A, Üstünsoy H, Celkan MA. Balon ekspandable stentler ile iliac arter stenoz tedavisi. I. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 29 Eylül – 2 Ekim ; Bodrum: 2005. The Heart Surgery Forum V8;Suppl 1;2005: S18.

E44. Kazaz H, Celkan MA, Üstünsoy H, Başpınar O. İnfektif endokarditte biodegradable ring ile mitral annuloplasti: Çocukluk çağında kapak onarımı için cerrahlara yeni bir alet. I. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 29 Eylül – 2 Ekim ; Bodrum: 2005. The Heart Surgery Forum V8;Suppl 1;2005: S21.

E45. Kazaz H, Üstünsoy H, Celkan MA, Dağlar B, Kayıran C, Bayar E. Atriyal fibrilasyonlu romatizmal kapak hastalarında Serum irrigasyonlu radyofrekans ablasyon ile modifiye maze uygulamalarımızın birinci yıl erken dönem sonuçları (116 Olgu). I. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 29 Eylül – 2 Ekim ; Bodrum: 2005. The Heart Surgery Forum V8;Suppl 1;2005: S35.

E46. Kazaz H, Celkan MA, Üstünsoy H, Dağlar B, Körk İ. Serum irrigasyonlu radyofrekans ablasyon uygulanan hastaların tedavi başarısını etkileyen faktörler (80 Olgu). I. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 29 Eylül – 2 Ekim ; Bodrum: 2005. The Heart Surgery Forum V8;Suppl 1;2005: S35.

E47. Başpınar O, Davutoğlu V, Kazaz H, Dağlar B, Bayraktaroğlu Z. Vaka Sunumu – Bypass Operasyonu ve LDL Aferezi Uygulanan Ailevi Hiperkolesterolemi Vakası. V.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 16-18 Kasım ; Antalya: 2005.

E48. Kazaz H, Celkan MA, Ustunsoy H, Başpınar O. Vaka Sunumu – İnfektif Endokardit Cerrahi Tedavisinde Biodegradebl Ring ile Mitral Annuloplasti Uygulaması. V.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 16-18 Kasım ; Antalya: 2005.

E49. Celkan M.A, Cavdar S, Bagcı C, Sarı İ, Kazaz H, Üstünsoy H. In Ischemia Reperfusion Model Of Rats The Effect Of Ischemic Preconditioning To The Myocardial Apoptosis. II. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 20 – 24 Eylül; Bodrum: 2006. The Heart Surgery Forum V9;Suppl 1;2006: S4.

E50. Celkan M.A, Kazaz H, Üstünsoy H, Dağlar B, Burma O, Bayar E, Arslanoglu Y. Complete Arterial Revascularization In Elective And Non-Elective Coronary Bypass Graft Surgery. II. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 20 – 24 Eylül; Bodrum: 2006. The Heart Surgery Forum V9;Suppl 1;2006: S7.

E51. Üstünsoy H, Celkan M.A, Kazaz H, Burma o, Körk İ. Our Results Of Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery. II. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 20 – 24 Eylül; Bodrum: 2006. The Heart Surgery Forum V9;Suppl 1;2006: S14.

E52. Kazaz H, Üstünsoy H, Celkan M.A, Burma O, Atik C. An Alternative Treatment Option At The Terminal Critical Limb Ischaemia With İntravenous Iloprost Infusion. II. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 20 – 24 Eylül; Bodrum: 2006. The Heart Surgery Forum V9;Suppl 1;2006: S16.

E53. Celkan M.A, Atik C, Kazaz H, Üstünsoy H, Burma O. Five Cases Of Cardiac And Pericardial Hydatic Cystic Disease. II. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 20 – 24 Eylül; Bodrum: 2006. The Heart Surgery Forum V9;Suppl 1;2006: S26.

E54. Üstünsoy H, Celkan M.A, Burma O, Kazaz H, Kayıran C. The Results Of Our SIRFA And Modified Maze Aplications In Patients With Atrial Fibrillation. II. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 20 – 24 Eylül; Bodrum: 2006. The Heart Surgery Forum V9;Suppl 1;2006: S36.

E55. Kazaz H, Üstünsoy H, Celkan M.A, Burma O, Arslanoğlu Y. The Complexity Classifications And The Results Of Our Congenital Heart Surgery Results With The Aristotle Score. II. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 20 – 24 Eylül; Bodrum: 2006. The Heart Surgery Forum V9;Suppl 1;2006: S37.

E56. Üstünsoy H, Celkan M.A, Kazaz H, Dağlar B, Burma O, Bayar E. Total Correction Operations In Patients With Fallot Tetralogy And Our Methods Used For Enlargement Of Right Ventricular Outflow Tract. II. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 20 – 24 Eylül; Bodrum: 2006. The Heart Surgery Forum V9;Suppl 1;2006: S38.

E57. Burma O, Üstünsoy H, Kazaz H, Celkan M.A, Bayar E. Retrospective Analysis Of Operated Endocarditis Cases. II. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 20 – 24 Eylül; Bodrum: 2006. The Heart Surgery Forum V9;Suppl 1;2006: S45.

E58. Burma O, Üstünsoy H, Kazaz H, Celkan M.A, Atik C, Davutoğlu V. Clinical And Echocardiographical Evaluation Of Kalangos Biodegradable Prostetic Tricuspide Ring Implantation In Early Phase. II. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 20 – 24 Eylül; Bodrum: 2006. The Heart Surgery Forum V9;Suppl 1;2006: S45.

E59. Burma O, Celkan M.A, Üstünsoy H, Kazaz H. Our Approach To Coronary Bypass In Addition To Mitral Valve Surgery In Chronic Ischemic Mitral Deficiency: Retrospective Analysis Of 53 Cases. II. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 20 – 24 Eylül; Bodrum: 2006. The Heart Surgery Forum V9;Suppl 1;2006: S47.

E60. Üstünsoy H, Kazaz H, Burma O, Celkan M.A, Atik C. Protection Methods For Left Ventricular Functions During Mitral Valve Surgery. II. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 20 – 24 Eylül; Bodrum: 2006. The Heart Surgery Forum V9;Suppl 1;2006: S47.

E61. Üstünsoy H, Kazaz H, Burma O, Celkan M. A., Atik C. Mitral Kapak Cerrahisi Sırasında Sol Ventrikül Fonksiyonlarını Koruma Yöntemleri. IX. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Kasım; Antalya: 2006. TKDC Dergisi; Vol 14; Suppl 2;2006: S4.

E62. Celkan M.A., Üstünsoy H, Kazaz H, Burma O, Atik C. Mitral yetmezliğinde Kalangos Biodegradable Ring Kullanımı. IX. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Kasım; Antalya: 2006. TKDC Dergisi; Vol 14; Suppl 2;2006: S4-5.

E63. Burma O, Üstünsoy H, Kazaz H, Celkan M.A., Kazaz H, Atik C, Davutoğlu V. Kalangos Biodegradable Prostetik Triküspit Ring İmplantasyonunun Klinik ve Ekokardiografik Erken Dönem Değerlendirilmesi. IX. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Kasım; Antalya: 2006. TKDC Dergisi; Vol 14; Suppl 2;2006: S5.

E64. Celkan M.A., Çavdar S, Bağcı C, Sarı İ, Kazaz H, Üstünsoy H. İskemik Ön Koşullamanın Myokardial Apoptozisi Önlemedeki Rolü. IX. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Kasım; Antalya: 2006. TKDC Dergisi; Vol 14; Suppl 2;2006: S12.

E65. Burma O, Celkan M.A., Üstünsoy H, Kazaz H. Kronik İskemik Mitral Yetmezliğinde Koroner Bypass’a Ek Olarak Mitral Kapak Cerrahisi Uygulamalarımız: 53 Olgunun Retrospektif Analizi. IX. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Kasım; Antalya: 2006. TKDC Dergisi; Vol 14; Suppl 2;2006: S20 – 21.

E66. Burma O, Üstünsoy H, Kazaz H, Celkan M.A., Bayar E. Cerrahi Tedavi Uygulanmış Endokardit Olgularının Retrospektif Analizi. IX. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Kasım; Antalya: 2006. TKDC Dergisi; Vol 14; Suppl 2;2006: S27 – 28.

E67. Burma O, Üstünsoy H, Celkan M.A., Kazaz H, Atik C, Körk İ. Aort Diseksiyonu ve Aort Anevrizması Nedeni ile Opere Edilen 30 Olgunun Retrospektif Analizi. IX. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Kasım; Antalya: 2006. TKDC Dergisi; Vol 14; Suppl 2;2006: S41.

E68. Üstünsoy H, Kazaz H, Celkan M.A., Burma O, Atik C. Radial Arter Vazospazmında İloprost ve Diltiazemin Vazodilatatör Etkilerinin Akım Ve Patolojik Bulgular Üzerindeki Değişikliklerinin Randomize Olarak Karşılaştırılması. IX. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Kasım; Antalya: 2006. TKDC Dergisi; Vol 14; Suppl 2;2006: S49.

E69. Üstünsoy H, Celkan M.A., Kazaz H, Burma O, Körk İ. Off Pump Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonuçlarımız. IX. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Kasım; Antalya: 2006. TKDC Dergisi; Vol 14; Suppl 2;2006: S62.

E70. Kazaz H, Üstünsoy H, Celkan M.A., Burma O, Arslanoğlu Y. Konjenital Kalp Hastalığı Nedeni ile Opere Edilen Hastalarımızın Aristotle Skorlaması ile Kompleksite Sınıflaması ve Sonuçlarımız. IX. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Kasım; Antalya: 2006. TKDC Dergisi; Vol 14; Suppl 2;2006: S66.

E71. Celkan M.A., Kazaz H, Üstünsoy H, Dağlar B, Burma O, Atik C, Arslanoğlu Y. Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Komplet Arteriyel Revaskülarizasyon ve Klinik Sonuçlarımız. IX. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Kasım; Antalya: 2006. TKDC Dergisi; Vol 14; Suppl 2;2006: S74.

E72. Üstünsoy H, Celkan M.A., Burma O, Kazaz H, Kayıran C. Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda SİRFA ile Modifiye Maze Uygulamalarımızın Sonuçları. IX. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Kasım; Antalya: 2006. TKDC Dergisi; Vol 14; Suppl 2;2006: S90.

E73. Üstünsoy H, Celakn M.A., Kazaz H, Dağlar B, Burma O, Bayar E. Fallot Tetralojili Hastalarda Tam Düzeltme Ameliyatları ve Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Genişletme Yöntemlerimiz. IX. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 01– 05 Kasım; Antalya: 2006. TKDC Dergisi; Vol 14; Suppl 2;2006: S133.

E74. Başpınar O, Üstünsoy H, Burma O, Celkan MA, Kazaz H, Kılınç M. Yaygın trombüse bağlı triküspit kapakta yapışıklık olan hastada yapılan triküspit anüloplasti ve biyoring kullanımı. VI. Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 11-14.10.2006, İstanbul.

E75. Körk İ, Burma O, Celkan M.A., Kazaz H, Arslanoğlu Y, Kuran C, Atik C, Bayar E, Üstünsoy H. Extraanatomik Bypass Uyguladığımız Olgularda Klinik Sonuçlarımız ve Açık Kalma Oranlarımız. XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 22-26 Mayıs; Antalya: 2007. Damar Cerrahisi Dergisi; Vol 16; Suppl 1;2007:S28.

E76. Burma O, Atik C, Kazaz H, Celkan M.A, Kayıran C, Bayar E, Üstünsoy H. 45 Vakalık Bir Seride Abdominal Aortik Hastalıkların Cerrahi Tedavi Mortalite ve Morbiditeleri. XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 22-26 Mayıs; Antalya: 2007. Damar Cerrahisi Dergisi; Vol 16; Suppl 1;2007:S40.

E77. Arslanoğlu Y, Celkan M.A, Burma O, Kazaz H, Atik C, Körk İ, Kuran C, Güzel G, Kayıran C, Bayar E, Üstünsoy H. Derin Ven Trombozu Tedavisinde Fraksiyone Heparin ve Unfraksiyone Heparin Sonuçlarının Karşılaştırılması. XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 22-26 Mayıs; Antalya: 2007. Damar Cerrahisi Dergisi; Vol 16; Suppl 1;2007:S64.

E78. Kuran C, Kayıran C, Atik C, Bayar E, Körk İ, Celkan M.A, Kazaz H, Burma o, Üstünsoy H. Diyaliz Amaçlı AV Fistül Açık Kalma Oranları. XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 22-26 Mayıs; Antalya: 2007. Damar Cerrahisi Dergisi; Vol 16; Suppl 1;2007:S81.

E79. Atik C, Üstünsoy H, Kazaz H, Celkan M.A, Burma O, Arslanoğlu Y. Aterosklerotik Damar Hastalıklarında Iloprost Kullanımı. XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 22-26 Mayıs; Antalya: 2007. Damar Cerrahisi Dergisi; Vol 16; Suppl 1;2007:S116.

E80. Atik C, Üstünsoy H, Kazaz H, Celkan M.A, Burma O, Bayar E, Kayıran C. Iloprostun Buerger Hastalığının Tedavisindeki Yeri. XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 22-26 Mayıs; Antalya: 2007. Damar Cerrahisi Dergisi; Vol 16; Suppl 1;2007:S117.

E81. Kazaz H, Erdoğan M.B, Gunastı S, Turhan H, Evrengul H, Atakan I. The Results Of The Early Revascularization In Unstable Patients After Acute Myocardial Infarction. V. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 24 – 28 Eylül; Antalya: 2009. The Heart Surgery Forum V12;Suppl 1;2009: S16.

E82. Kazaz H, Erdoğan M.B, Gunastı S, Turhan H, Evrengul H, Atakan I.Early Results Of The Saline Irrigated Radiofrequency Ablation Treatment For The Atrial Fibrillation ant The Predictors Of The Success V. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 24 – 28 Eylül; Antalya: 2009. The Heart Surgery Forum V12;Suppl 1;2009: S16.

E83. Kazaz H, Erdoğan M.B, Gunastı S, Turhan H, Evrengul H, Atakan I. The Surgery For a Very Rare Case Of Coronary Artery Arteriovenous Fistula With Coronary Bypass Surgery: Two Case Report V. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 24 – 28 Eylül; Antalya: 2009. The Heart Surgery Forum V12;Suppl 1;2009: S16.

E84. Kazaz H, Başarılı Primer PTCA Sonrası Öncelikli AKBG: Açık Stentli Koroner Bypas Edelim mi?. Davetli Yorumcu Olarak Tartışma. XI. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 27 – 31 Ekim; Antalya: 2010. TKDC Dergisi; Vol 18; Suppl 2;2010: S47.

E85. Kazaz H, Erdoğan M.B. One Year Results Of The Early Revascularization In Acute Myocardial Infarction. VIII. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 01 – 04 Mart; Antalya: 2012. The Heart Surgery Forum V15;Suppl 1;2012: S40.

E86. Kazaz H, Erdoğan M.B. Predictors Of Advers Events After Surgical Ventricular Restoration Due To Advanced Ischaemic Cardiomyopathy With Left Ventricle Aneurysms. VIII. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 01 – 04 Mart; Antalya: 2012. The Heart Surgery Forum V15;Suppl 1;2012: S10

E87. Erdoğan M.B, Kazaz H. The Surgery For a Very Rare Case Of Coronary Artery Arteriovenous Fistula With Coronary Bypass Surgery: Double Coronary Artery To Pulmonary Artery Fistula And Other Six Case Report. VIII. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 01 – 04 Mart; Antalya: 2012. The Heart Surgery Forum V15;Suppl 1;2012: S30.