Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D1. Sarıosmanoğlu N, Oto Ö, Yücesoy M*, Bahar H, Hazan E, Açıkel Ü, Çatalyürek H, Silistreli E, Kazaz H. Heparin kaplı ve kaplı olmayan kardiyopulmoner sistemlerin kompleman aktivasyonu yönünden karşılaştırılması. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 5 (3) ; 164 – 170: (1997).

D2. Sarıosmanoğlu N, Hazan E, Karabay Ö, Çatalyürek H, Silistreli E, Kazaz H, Açıkel Ü, Oto Ö. Visseral arter anevrizmaların ve cerrahi tedavisi. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 5 (5) ; 393 – 398: (1997).

D3. Oto Ö., Açıkel Ü., Karabay Ö., Kazaz H., Hazan E., Silistreli E. Kronik renal diyaliz uygulanan olgularda açık kalp cerrahisi. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 6 (3) ; 198 – 204: (1998).

D4. Oto Ö., Hazan E., Açıkel Ü., Ertürk M., Silistreli E., Kazaz H. Rawitch operasyonu deneyimlerimiz. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi, Basımda. 6 ( 4 ); 357-361: (1998).

D5. Oto Ö., Açıkel Ü., Hazan E., Çatalyürek H., Sarıosmanoğlu N., Silistreli E., Maltepe F., Hepağuşlar H., Akçoral A., Kargı A, Metin K., Karabay Ö., Ertürk M., Okutan H., Turan A., Narin C., Örer A., Özelsancak N., Kazaz H. Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu: Ülkemizde ilk uygulama. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 26 ; 446 – 448: (1998).

D6. Sarıosmanoğlu N., Oto Ö, Kazaz H, Hazan E., Açıkel Ü., Çatalyürek H. Heparin kaplı sistemin pulmoner hasar üzerine etkilerini gösteren klinik çalışma. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 7 (1) ; 1-6: (1999).

D7. Oto Ö., Narin C., Açıkel Ü., Kazaz H., Hazan E., Uğurlu B., Sarıosmanoğlu N., Çatalyürek H., Silistreli E., Metin K. Pediatrik açık kalp cerisi sonrası periton diyalizi. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 7 (3) ; 200 – 204: (1999).

D8. Uğurlu B., Oto Ö., Kazaz H., Dicle O., Açıkel Ü., Hazan E. Derin ven trombozu tedavisinde sistemik trombolitik tedavi. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 7 (3) ; 251 – 256: (1999).

D9. Uğurlu B., Oto Ö., Kazaz H., Açıkel Ü., Hazan E. Amiodarone ile propafenon’un koroner bypass sonrası görülen atriyal fibrilasyonun tedavisindeki etkilerinin karşılaştırılması. Türk Kardiyoloji Dergisi 3 (3); 148-151: (2001).

D10. Üstünsoy H, Kazaz H, Celkan A, Kayıran C. Stroke sonrası karotis endarterektomi zamanlaması. Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 3 (1); 57-60: (2002).

D11. Kazaz H, Celkan A, Üstünsoy H, Kayıran C, Hayta R, Bayar E. Vena cava filtreleri ve 11 olguluk tecrübemiz. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi, 11;114-116: (2003).

D12. Göksu S, Koçoğlu H, Dağlar B, Üstünsoy H, Celkan MA, Kazaz H, Uyar A, Öner Ü. Koroner revaskülarizasyon olgularında postoperatif erken dönem; pompalı ve pompasız yöntemlerin karşılaştırılması. Göğüs Kalp Damar Anestezive Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 9(4); 162-66: (2003).

D13. Kazaz H, Üstünsoy H, Celkan M.A, Koçoğlu H, Hayta R. Off-pump koroner arter cerrahisinde hemodinamik değişimlerin Transözofegeal Eko-Doppler Ultrasonografi ile izlenmesi. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 12(2); 86-89: (2004).

D14. Koçoğlu H*, Celkan M. A, Tutak A, Kazaz H, Göksu S, Dağlar B, Üstünsoy H, Öner Ü. Kardiyak cerrahide Fentanile Midazolam Eklenmesinin ısınma sırasındaki terleme ve farkında olma üzerine etkileri. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 12(3); 211-14: (2004).

D15. Celkan MA, Kazaz H, Üstünsoy H, Kayıran C. Romatizmal mitral kapak hastalıklarına bağlı gelişen dev sol atriyumun cerrahi tedavisinde atriyal plikasyon ve duvar rezeksiyonu yöntemlerinin kombine edilmesi. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 12; 231-34: (2004).

D16. Dağlar B, Celkan M.A, Kazaz H, Başpınar O. Sağ ventrikül çıkım yolu genişletilmesinde perikardiyal monoküspit kapak yöntemi: Cerrahi teknik ve erken dönem sonuçlarımız. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi, 13(3);215-218: (2005)

D17. Celkan M.A, Dağlar B, Kazaz H, Koçoğlu H, Başkonuş I. Tekrarlayan aortik stump kanamasında cerrahi teadvi (olgu sunumu). Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2006;14(2):154-156.

D18. Dağlar B, Celkan M.A, Kazaz H, Üstünsoy H, Bayar E, Atik C. Sol Ventrikül Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinde Endoventriküler Perikardial Patch (Endoanevrizmorafi) Yöntemi ve Erken Dönem Klinik Sonuçlarımız. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi, 13(4);325-328: (2005)

D19. Kazaz H, Celkan M.A, Başpınar O, Dağlar B, Kılınç M, Kayıran C. Holt Oram Sendromlu Olgumuz Ve Ailesel Pedigri Değerlendirmesi. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi, Basımda.

D20. Kazaz H, Celkan M.A, Üstünsoy H, Dağlar D, Körk İ. Atriyal fibrilasyonlu romatizmal mitral kapak replasmanı yapılan hastalarda serum irrigasyonlu radyofrekans ablasyon başarısını predikte eden faktörler. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi,14(1):14-18; 2006.

D21. Kazaz H., Celkan M.A., Üstünsoy H., Kayıran C. Hemodiyaliz hastalarında arteriovenöz fistüllerin açık kalımı etkileyen faktörler. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 11(4);127-131:2005.

D22. Kazaz H, Celkan MA, Başpınar O, Dağlar B, Kılınç M, Kayıran C. Basit çocuk oyun travmasından atriyal rüptür ve pseudoanevrizma ön tanısı konulan komplike sternal fraktür ve apse: Bir olgu sunumu. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, Basımda.

D23. Kazaz H, Celkan MA, Üstünsoy H, Dağlar B, Kayıran C. Koroner arter bypas cerrahisi sonrası antiplatelet tedavi olarak asetil salisilik asit (ASA) ile ASA + Clopidogrelin kombinasyonunun karşılaştırılması. İzmir Eğitim ve Araştırma Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 12(4);113-117:2006.

D24. Kazaz H, Celkan MA, Üstünsoy H, Dağlar B. Damar yaralanmaları ve bir yıllık izlemi sonucunda elde edilen Doppler Ultrasonografik sonuçları. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 12(3);71-74:2006.

D25. Kazaz H, Celkan MA, Üstünsoy H, Dağlar B, Kayıran C, Bayar E. Periferik arterlerin pseudoanevrizmalarının etiyolojik sınıflaması,klinik ve cerrahi yaklaşım. 104 Olguluk klinik deneyimimiz. Damar Cerrahisi Dergisi, 15(1);17-21:2006.

D26.* Başpınar O, Kazaz H, Celkan MA, Dağlar B, Ustunsoy H, Kılınç M, Yavuz C. Yeni kurulan çocuk angiografi ünitemizin bir yıllık çalışması. Genel Tıp Dergisi 15(4);157-60:2005.

D27.* Celkan MA, Çavdar S, Bağcı C, Sarı İ, Kazaz H, Ustunsoy H. Ratlarda iskemi reperfüzyon modeline iskemik ön koşullamanın myokardial apopitoza etkileri. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 15(2);108-112: 2007.

D28.* Celkan MA, Üstünsoy H, Kazaz H, Burma O, Atik C, Körk İ. Fonksiyonel triküspit yetersizliğinde De-Vega anuloplasti yöntemi ve postoperatif erken dönem sonuçlarını etkileyen preoperatif belirleyicilerin analizi. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. Basımda, 2007.

D29. Baspınar O, Kazaz H, Daglar B, Bayraktaroglu Z, Davutoglu V, Dai A. Aggressive management in a child with homozygous familial hypercholesterolemia (Ailevi homozigot hiperkolesterolemide yoğun medikal tedavi) Gaziantep Tıp Dergisi, 15(1);49-51:2009.

D30. Erdoğan M.B., Erdoğmuş O., Kazaz H. The Surgical treatment of large ventricular aneurysm wih big thrombus seen after myocardial infarction. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Cilt 17; Sayı 1: 24-27 Şubat 2013